മൺഭിത്തികൾ ആർദ്രമാകുന്നു

Advertisements

ഓവുചാൽ

അവനെ തിരക്കി ആ റൂമിൽ ചെന്ന പ്രായം ചെന്ന ആയക്ക് ആകെ കിട്ടിയത് ഒരു ചെറു കടലാസ് കഷ്ണമാണ്. ” ചേച്ചിയെ കാണണം” അതിലേക്ക് തുറിച്ച് നോക്കിയ അവർ പതിയെ മതിലിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് കരഞ്ഞു. അവരുടെ കണ്ണീര് ആ പഴയ മതിലിൽ കുറുകെ ഒരു ചാലു വെട്ടി മുന്നേറി. അവർ ശബ്ദമില്ലാതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. നിലയ്ക്കാത്ത  കണ്ണീരിന്റെ ചാല് ഒടുവിൽ നഗരത്തിന്റെ ഓവുചാലിലേക്കുള്ള വലിയ പാതയിലെത്തിെ. എത്ര വിചിത്രം മനുഷ്യന്റെ മലവും മൂത്രവും പിന്നെ കണ്ണീരും എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ.

വരം

നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടു നിന്ന തപസ്സിന് ശേഷം അയാൾക്ക് മുന്നിൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. നിതാന്തമായ പ്രണയം വരമായി ആവശ്യപ്പെട്ട അവന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ദൈവം കണ്ണീരോടെ മറഞ്ഞു -ഒന്നും പറയാതെ, ഒന്നും ചെയ്യാതെ.അയാൾ വീണ്ടും തപസ്സ് തുടങ്ങി .

The lost people 

Everyday starts with a monologue from Facebook stating that we have history with some of our friends in our friendship list. What an electric feel of nostalgia right? We have come closer to unprecedented levels whereas we have lost connectivity with our  proximity – people, problems and circumstances – that we have started speaking about how liberal western world is or how unfair it is to be born in this part of  Earth. There are no social movements now and there are no fair circumstances where we can understand the ying/yang and not judge about being black/white. 

We love our relatives but we are sceptical whether they will always be supporting  us in near future. We love our relationships but we are constantly worried about the voidness and hollow sense of all those relationships. We are moving towards the next step of linguistic evolution where the only demand of populace is communication rather than the beauty of the conversation – a petite evolution of productive world where time is the most important and scarce resource. Our literary idols are limited,our political ideologies are near to absolute zero, our sense of coexistence is only helplessness now. 

We will evolve into a species with telepathic methods of communication which will still be selective for most of the people because of psyche is used to shielding, lying and being compliant to a ruling class – the warden of existential jail. 

In between the unforseen rapid infrastructure and economic development, there are  so many people who disappear from the face of world in a tick of a day or an hour. These people are not connected in facebook, they don’t whatsapp you sex jokes, they are people who are incapable of resistance and if they resist, there is only political will to remove them from equation just like squashing the reminder of division.At the maximum, they are formless dead bodies along the side lines or suicide cases of no importance or meaning to anyone. Most of them are not seen anymore, they are not sidelined, they are completely mummified by the system. They have no land, water, representation, they are mummified bodies who scavenge on remnants of our social consumption. 

When a public meeting disturb our life, we are in anguish over the meeting declaring the political and social  corruption and strongly criticising the meeting itself and its effect on common man’s life. We are living in a country where we value mobile phones more than human life. We don’t care for anyone’s survival but ours. We may be the majority but we are responsible to minority . Majority’s demand suppress the minority, it devalues their values of living, it diminishes their quality of life and it destroys their life itself and in the end, we simply let our consciousness justify that majority’s needs are important, vital to the development of nation. As a species, an individuals life is protected by the group itself and every group is elected to sustain by looking forward to group protection. Economics is winning in a rapid sense, humanity is failing in its whole sense and yet we say human emotions are the core to economics. What an irony? 

I begin to understand the notion of Rabindranath Tagore that the idea of nation is impossible for India due to diverse population especially due to the mix of more unitary – limited federal structure of country. Do we need to be more liberal and federal?