ഞാൻ…നീ..

Advertisements

Is socialism dead?

Are we happy today? Do we fear the tomorrow might be a rough day for us? Do we use I more than we? Are we ethically happy? Are we spiritually happy? Are we getting incomplete and existentially absurd in this world? If any of the answer to this question is ambiguous or no, then socialism can’t be dead. 

What is socialism or more precisely a socialist society? It is an economic framework is which the different means of production,distribution and exchange are jointly owned by community (need not be State). Now here is where, it is interesting, economics cannot be separated from sociology , nor can it be separated from psychology or politics. For a matter of fact, economics is widely described as a study of human behaviour (rational or irrational) . When I say that socialism is simply an economic framework, the concept may not be diminished into matters of money. Remember the economic framework demands changes in social attitude as well as social structures themselves for its effective implementation. 

Coming back to the initial problem, socialism cannot be dead since it is one of the rare methodologies that focus on collective consciousness which allows individual variation and consciousness. A rare system that allows synthesis of collectivism and individualism. Communism and Marxism may not be perfect, historical materialism underestimated the adaptive capacity of capitalism. Ironically State backed capitalism has pushed and given the last drop of breath to capitalism. It is pulling its entire strength to milk revenue out of us. To all those people who believe that capitalism have helped people, look into the demographic data of a geographical region and look into the revenue stream of these people.

The next economic crisis is coming and when it comes and sure it will come, there is nothing we could do to protect ourselves. So answering the question, socialism being dead is just an apparent feeling, it’s already alive and working in our cognitive mind.’Just think hard and simple’.

Dear You,

Dear You,

A pen,a piece of paper and lot of tears ..thats where i started writing this letter..The last letter that I would be sending you in my life time.You remember that day when we had that huge fight to finalise on your “favourite colour” as a response to others question about it.You wanted others to see you special.. .I remember that day very well.You wanted to tell green,less people used the colour,you thought its a special colour.The fight went on and on,the words became sharper and harder..And i remember when i called you an imposter.With that single word,you fell to earth and cried with your head down..I hugged you so tightly that you cried like nothing and went on crying for half-an hour.I held on to you..We held our hands and told everyone that your favorite color is green..

Oh..memories are flowing ,poring down the lanes of lost life..I remember everything..every single act of ecstasy…Remember that day,you wanted to have that cup of tea that was supplied to our class teacher during a class.Perplexed,curious about the taste and aroma of teas,you wanted to have it.You were shy..i remember when you told me your wish,you were blushing and kind-off afraid.You remember how i urged to ask her and how you went to her and asked her…That sparkle of innocence you shared with me..It was overwhelming..
You remember that day when you said that you love a girl more than myself.Even with that lie in mind,i was happy for you..You remember her,don’t you…The girl behind the veil..I remember you ecstatic love towards her..your eccentric way of communication with her.I remember how you used to immerse her in love.I remember how you could dinner,supper and anything you like just to think about her. and i remember how you crumbled when she left you with erased words in a piece of paper.You did shut down your mind and even quit talking to me.
I injected in you the thoughts of life and complexities of a simple universe.I introduced sex,lust,science,art and i sat with you.We read Ptolemy’s work,we met sea god of philosophies,we met the honour and the depth of each other,we ate together and we grew up together.We never talked to each other about us,but we knew we were the closest friends that we has for each other.Did you forget that?
College life went like a rocket to space.Fast,straight, and sometimes out of orbit,we reached here.Here is where you said to me that you want to leave me.You want to end the miserable life of ours.
I suppose you dont seem to nurture the same love i have for us.I always wanted you to follow your heart.I always wanted you to live free with preconception.I wanted you to enjoy the stream of thoughts that anyone would possibly have without distinctions and difference and prejudice.And after all the years we spend together,you wanted to leave me.

Dear you,I am not waiting for you to leave me.I am going..Next second after the next,i am reduced to nothing but your memories,and that because i chose to die rather than to leave your hand.
I am writing this,neither to inform you about my demise nor to force into changing anything.

I want you to know something,on that day,I didnt wanted you say you favorite color as green because you were always special and you dont need the ornament of material and immaterial specialities to support that.You were always special.I was happy for your love towards that girl because,in that love,there was everything about you being special.

And when you join that corporate company tomorrow to take a desk job leaving behind me and all other wonderful thoughts you have.Never remember me,because you will feel the immense pain of losing you and you will suffer more

With loving regards,
Yourself

ഇരുട്ട്

ഈ നിമിഷത്തിന്റെ ഇരുട്ടിൽ ഇന്നലെകളുടെ കാലടികൾ എനിക്ക് കേൾക്കാം.ഞാൻ അവളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു, അയഞ്ഞ മനസിന്റെ കണ്ണികൾ ഇറുകെ പിടിച്ചു.അവൾ പറഞ്ഞു ‘നമുക്ക് പോകാം’.ഞാൻ അവളുടെ മാറിൽ എന്നെ തന്നെ ഒളിപ്പിച്ചു.അവളെ എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു.എന്റെ നെറ്റിയിൽ കൈ വച്ചു.