തീരുമാനങ്ങൾ

“സഖാവേ, എനിക്ക് മടുത്തു , എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യൂ” അവൾ പരിതപിച്ചു. കുറച്ചു നാളുകൾക്കു ശേഷം അയാൾക്കു സിഗരറ്റ് വാങ്ങി കൊടുത്തു അവൾ. നിസ്സംഗതയോടെ അതിന്റെ അലസമായ പുകചുരുളകളിൽ ജീവന്റെ ശൂന്യത ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അയാൾ. “സഖാവേ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ”. അയാൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുപോലും അവൾക്കു ഉറപ്പില്ല. “സഖാവേ..അയാൾ ഇന്നും..” അവളുടെ വാക്കുകളിൽ ആർദ്രത പടരുന്നുണ്ട്. അയാൾ പക്ഷെ ആ പുകചുരുളകളിൽ ആയിരുന്നു, അവ അയാളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, അവ ചില കഥകൾ പറയുന്നുണ്ട്, അവ കണ്ണീരു പൊഴിക്കുന്നുണ്ട്, അയാളുടെ ഓർമകൾ ആ പുക ചുരുളുകൾ കൊണ്ട് ചില കഥകൾ ആടുന്നുണ്ട് മനസ്സിൽ. അയാളുടെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നുണ്ട്. അയാൾ കണ്ണുകൾ പതിയെ അടച്ചു. അവൾ അയാളെ കടുത്ത ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കി, നടുനിവർത്തി തന്റെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് അലസമായി നോക്കി. അവൾ മൗനം പൂണ്ടു, പക്ഷെ അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ ആർദ്രത മറഞ്ഞുപോയിരുന്നു. ആ വികാരം, ആ വിചാരം, അതാണ് എന്നും വിപ്ലവത്തിന്റെ ശംഖൊലികളായി മാറിയിട്ടുള്ളത്.

Advertisements

Author: grajmanu

(null)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s