ആര്?

ഞാൻ ആരാണ് എന്നത് വിരോധഭാസത്തിന്റെ പുഞ്ചിരിയിൽ ഒതുങ്ങി പോകും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം അത് പറയാൻ എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല, ഇനിയും കണ്ടെത്താത്ത ചിന്തയുടെ മഹാഗോപുരങ്ങൾ മനുഷ്യൻ എന്ന കല്പിതജീവിയുടെ തലച്ചോറിന്റെ ചെറിയ ക്യാൻവാസിൽ പകർത്താൻ പ്രപഞ്ചം എന്ന കലാകാരൻ കത്തുനില്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്ന പദത്തിൽ എന്നെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ഭാഷകൊണ്ടോ ചിന്ത കൊണ്ടോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല.സാധിച്ചാലും ആ സാധന വികല്പിതവും അതേപോലെ താനെ അചഞ്ചലവും ആകും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്- വിരോധഭാസത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ ആണ് എന്റെ കളിക്കളം എന്നു. അങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അല്ലെ, ആർക്കറിയാം, എന്തറിയാം. നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് പോലും ഇല്ലാത്ത വിഡ്ഢികൾ ,ഞാൻ ആരാണ് എന്നു ചോദിക്കുന്നു. സൗകര്യമില്ല എനിക്ക് പറയാൻ. ഇന്നത്തെ ആത്മഹത്യയ്ക്കു സമയം ആയി. ഞാൻ പോകട്ടെ, ഞാൻ എന്നെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തിട്ടു വരാം.നമുക്കു തമാശ പറഞ്ഞു ഇരിക്കാം.

From Pocket 17: The short history of global living conditions and why it matters that we know it

​A recent survey asked “All things considered, do you think the world is getting better or worse, or neither getting better nor worse?”. In Sweden 10% thought things are getting better, in the US they were only 6%, and in Germany only 4%. Very few people think that the world is getting better.

What is the evidence that we need to consider when answering this question? The question is about how the world has changed and so we must take a historical perspective. And the question is about the world as a whole and the answer must therefore consider everybody. The answer must consider the history of global living conditions – a history of everyone.

https://ourworldindata.org/a-history-of-global-living-conditions-in-5-charts/

From Pocket 16: 15 Strange Cases of Mass Hysteria That’ll Leave You Baffled

​Hysteria is a term which is used to describe people that are affected by uncontrollable excitement, fear, or anxiety. Many a time, it remains infectious causing lots of people to suffer from similar symptoms. In this post, we have covered mass hysterical events that sound very unusual and eerie. While some of them have many possible explanations for the outbreaks, most of the events remain unexplained.

http://www.unbelievable-facts.com/2017/02/mass-hysteria.html

From thoughts 1: Collective identities

I am a living being, I am a mammal, I am a human being, I am cognitive, I am Indian – the effort to project our identity to collective forms seems to be a basic feature of our survival. The collectivism promoted by the social setup or individualism supported and nurtured by certain societies , the society seems to have some sort of collective identity in terms of religion,race,color or some attribute based on which we form collective identities. 

It might be a natural decision of an evolutionary species to keep in check the radical growth of disorder in our society thereby keeping in control the predictability associated with our system. 

The identities ,the crisis associated with identities, and friction between various collective identities can create various different patterns of human society.This is observed by an individual when he plays his role in a group.

The collective identities can provide an individual some kind of role which will allow him to perceive an end to journey. A kind of elegant full-stop to a poignant poem and falling for the pit is every poet’s dream. 

The ever-changing​ role and identities in an individual can bring about radical changes in one’s behaviour .