ഓവുചാൽ

അവനെ തിരക്കി ആ റൂമിൽ ചെന്ന പ്രായം ചെന്ന ആയക്ക് ആകെ കിട്ടിയത് ഒരു ചെറു കടലാസ് കഷ്ണമാണ്. ” ചേച്ചിയെ കാണണം” അതിലേക്ക് തുറിച്ച് നോക്കിയ അവർ പതിയെ മതിലിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് കരഞ്ഞു. അവരുടെ കണ്ണീര് ആ പഴയ മതിലിൽ കുറുകെ ഒരു ചാലു വെട്ടി മുന്നേറി. അവർ ശബ്ദമില്ലാതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. നിലയ്ക്കാത്ത  കണ്ണീരിന്റെ ചാല് ഒടുവിൽ നഗരത്തിന്റെ ഓവുചാലിലേക്കുള്ള വലിയ പാതയിലെത്തിെ. എത്ര വിചിത്രം മനുഷ്യന്റെ മലവും മൂത്രവും പിന്നെ കണ്ണീരും എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ.

Advertisements

വരം

നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടു നിന്ന തപസ്സിന് ശേഷം അയാൾക്ക് മുന്നിൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. നിതാന്തമായ പ്രണയം വരമായി ആവശ്യപ്പെട്ട അവന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ദൈവം കണ്ണീരോടെ മറഞ്ഞു -ഒന്നും പറയാതെ, ഒന്നും ചെയ്യാതെ.അയാൾ വീണ്ടും തപസ്സ് തുടങ്ങി .

The lost people 

Everyday starts with a monologue from Facebook stating that we have history with some of our friends in our friendship list. What an electric feel of nostalgia right? We have come closer to unprecedented levels whereas we have lost connectivity with our  proximity – people, problems and circumstances – that we have started speaking about how liberal western world is or how unfair it is to be born in this part of  Earth. There are no social movements now and there are no fair circumstances where we can understand the ying/yang and not judge about being black/white. 

We love our relatives but we are sceptical whether they will always be supporting  us in near future. We love our relationships but we are constantly worried about the voidness and hollow sense of all those relationships. We are moving towards the next step of linguistic evolution where the only demand of populace is communication rather than the beauty of the conversation – a petite evolution of productive world where time is the most important and scarce resource. Our literary idols are limited,our political ideologies are near to absolute zero, our sense of coexistence is only helplessness now. 

We will evolve into a species with telepathic methods of communication which will still be selective for most of the people because of psyche is used to shielding, lying and being compliant to a ruling class – the warden of existential jail. 

In between the unforseen rapid infrastructure and economic development, there are  so many people who disappear from the face of world in a tick of a day or an hour. These people are not connected in facebook, they don’t whatsapp you sex jokes, they are people who are incapable of resistance and if they resist, there is only political will to remove them from equation just like squashing the reminder of division.At the maximum, they are formless dead bodies along the side lines or suicide cases of no importance or meaning to anyone. Most of them are not seen anymore, they are not sidelined, they are completely mummified by the system. They have no land, water, representation, they are mummified bodies who scavenge on remnants of our social consumption. 

When a public meeting disturb our life, we are in anguish over the meeting declaring the political and social  corruption and strongly criticising the meeting itself and its effect on common man’s life. We are living in a country where we value mobile phones more than human life. We don’t care for anyone’s survival but ours. We may be the majority but we are responsible to minority . Majority’s demand suppress the minority, it devalues their values of living, it diminishes their quality of life and it destroys their life itself and in the end, we simply let our consciousness justify that majority’s needs are important, vital to the development of nation. As a species, an individuals life is protected by the group itself and every group is elected to sustain by looking forward to group protection. Economics is winning in a rapid sense, humanity is failing in its whole sense and yet we say human emotions are the core to economics. What an irony? 

I begin to understand the notion of Rabindranath Tagore that the idea of nation is impossible for India due to diverse population especially due to the mix of more unitary – limited federal structure of country. Do we need to be more liberal and federal?  

 Is Gandhi/Nehru/Lincoln a good person?

Everyone of us will have encountered history somewhere along our educational or recreational reading process. I have been a silent spectator of historic events being revisited in light of a simple question-Was he or she a good person?.The inferences of M.K.Gandhi being a petite politician,a sexual pervert has been ringing its bell around every corner of Internet.The question whether Lincoln actually intended to abolish slavery has been the new line of thought for some days.

The curious line of thought to understand those historic figures etched in our mind, is quite fascinating in the sense that we have started to decrypt them to their human nature rather than keeping them as noble untouchable idols. I believe that such interpretations are reflections of the emotional and ethical pessimism that the younger generation has embodied themselves. Without any doubt, this generation would be one of the pioneers of expressing themselves quite openly through social media. This allows them to channel their frustrations spawned from ambiguous incidents in judgement, ethics, morale, politics and even arts. 

The algorithms of social media to provide selective news feed to its participants if yet another problem that kind of focuses to create the feed back loop that caters and further plunges one to his existential ambience. The news channels which were envisaged as carriers of facts have  become the beacon of judgement manipulating and aligns themselves and its viewers to a peculiar judgement.I remember when I was participating in a debate, one of the guests (a grand father of visual media in Kerala) declared that every investment has its intentions  which is applicable to even media. Even though the economics of the statement was pretty clear, the ethical questions that tag along the statement are quite shocking. But we know that in our world, we have resigned to  accept that economics always wins. 

I recall the statement that perfectly summarises history -“History is the rediscovery of facts not truth”. We can never know the truth since the people, the documents and archaeological objects can provide us with only glimpses of facts. The arrangement of these facts in any meaningful progression can give us multitudes of ideas that we are prone to believe as truth. We may be unable to even understand the social, economic and political environment these gentlemen chose to work with. Remember even if we knew their world word by word, still the psyc of these people is a dark room for us. We can never ever predict the mental state of each of them formed by the then events and environment.

The introspection into the character of great men has its merits that we might understand humanity better than ever. I seriously believe in the elevation of one’s judgement when we are involved in such deep introspections. Such interrogations are necessary to recover the facts which were discredited by the winners in history (who essentially shaped modern history).  Thus I believe that such introspection will lead to better understanding of ourselves but the conclusion of them may be always kept as ambiguous rather than concrete so that the future generations that follow us will have the same opportunity to do the reimagining and interpretation.

Whatever be the character of these people, they have been instrumental in shaping the world a better place for us to live. Gandhi/Lincoln/Nehru has inspired enough people to restore their faith in revolution and freedom that brought life and happiness to innumerous people in the world. Remember it was their choice to do what they did & face its consequences and we all have that same freedom to choose and the same responsibility to face the consequences.